Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin Korunması

ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ


Çamlıbel Elektrik Dağıtım Satış A.Ş. (“Şirket”) olarak kişisel verilerinizin güvenliğini göz önünde bulundurarak, başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerin korunması amacıyla, kişisel verilerle ilgili düzenlenen 6698 sayılı "Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" doğrultusunda sizleri aydınlatmak istiyoruz. Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, veri sorumlusu sıfatıyla, elektrik dağıtım hizmeti sunulan kişiler ile birlikte Şirketimiz ile ilişkili tüm kişilere ait her türlü kişisel veriler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak aşağıdaki şekilde ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde kaydedilecek, saklanacak, güncellenecek, 3. Kişilere açıklanabilecek, devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebilecektir.


1.   Kişisel Verilerin Neleri Kapsadığı ve Toplanma Yöntemi


Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Kişisel verileriniz,  Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ve tabi olunan diğer mevzuat dahilinde, Şirketimiz tarafından sağlanan dağıtım hizmetleri kapsamında, anlaşmalı kuruluşlar, destek hizmet kuruluşları, Şirket faaliyetlerinin tamamlayıcısı ve uzantısı niteliğindeki hizmetlerin alındığı taraflar, Şirketimizin her türlü hizmet noktalarında, internet sitesi, online işlem merkezi, sosyal medya, mobil uygulamalar, çağrı merkezleri ve benzeri diğer kanallar aracılığıyla otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir.


2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri


Kişisel verileriniz, Elektrik Piyasası Kanunu ve diğer mevzuat kapsamında, faaliyetlerimizle ilgili hizmetlerin verilebilmesi, sözleşme kapsamındaki hizmetlerin kaliteli olarak sunumu ve hizmet kalitesinin ölçülmesi ve artırılması, tüketim ve kullanım alışkanlıklarınızın tespiti, hizmetler hakkında bilgi verilebilmesi, duyuru, tebrik ve uyarıların iletilmesi, bilgi araştırmaları, Şirketimizin stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, müşteri hizmetleri, planlama, istatistik, müşteri memnuniyeti çalışmaları, güvenliğin sağlanması, Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, başta Elektrik Piyasası mevzuatı olmak üzere diğer tüm mevzuat, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve diğer kamu otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uygun olarak yürütülecek iş ve işlemlerin gerçekleştirilmesi amacıyla otomatik olan ya da olmayan yöntemlerle, veri işleme amacı geçerli olduğu sürece işlenebilecektir.


3. Veri Saklama ve Veri Güvenliği


Kişisel verileriniz veri işleme amacı geçerli olduğu sürece saklanacaktır. Veriler, Şirket’in tabi olduğu ilgili mevzuat, kanun, kamu kurum ve kuruluşlarının bildirdiği süreler zarfında muhafaza edilecektir. İşlenen, saklanan verilerin kaybolmaması, yetkisiz kişilerin eline geçmemesi ve hukuka aykırı kullanımların önlenmesi için gerekli güvenlik önlemleri Şirketimiz tarafından alınmakta ve düzenli olarak takibi yapılmaktadır.

4. Veri Aktarımı


Rızanız olmaksızın kişisel verileriniz veri işleme amacı dışında kullanılmayacak olup, Elektrik Piyasası Kanun ve diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği kişi veya kuruluşlar, kamu ve/veya özel hukuk tüzel kişileri; elektrik dağıtım faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız tüzel ve gerçek kişilere, taşeronlar, çözüm ortakları, anlaşmalı olduğu Pazar araştırma şirketleri, alacaklarının tahsili ve takibine ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlar, denetim firmaları, hukuk büroları gibi danışmanlık hizmeti alınan üçüncü kişilere aktarılabilecektir.


5. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar


KVKK hükümleri uyarınca;

  • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilir,
  • Kişisel verileriniz işlenmişse bilgi talep edebilir,
  • Kişisel verinin işlenme amacını ve bu amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilir,
  • Kişisel verinin aktarılıp aktarılmadığını, aktarılmışsa aktarım yapılan 3. kişileri öğrenebilir,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
  • Mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilir,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz edebilir,
  • Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

Yukarıda sayılan haklarınızı kullanmak için, kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve kullanmak istediğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızla birlikte talebinizi, Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11’inci maddesinde belirtilen hangi hakkınızın kullanımına ilişkin olduğunu da belirterek Yeşilyurt Mahallesi Erzincan Karayolu 1. Km Merkez/Sivas adresine iadeli taahhütlü mektup yoluyla iletebilirsiniz.


6. Kanunun Öngördüğü İstisnalar


İlgili mevzuat uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydı ile sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilen işlenmesinin gerekli olması; kanunlarda açıkça öngörülmesi, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, tarafınızca alenileştirilmiş olması, tarafınıza herhangi bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, temek hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydı ile, Şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hallerinde ve ilgili mevzuatta belirtilen usul ve esaslara göre açık rızanız olmadan kişisel verileriniz işlenebilecektir. Kanunda sayılan diğer istisnalar saklıdır.

Veri Gizliliği İlkelerinde Yapılacak Değişiklikler

Mevzuat, teknoloji ve ticari değişikliklere bağlı olarak yukarıda yer alan hususlarda değişiklik olabileceğinden, bu değişikliklerden haberdar olabilmeniz için internet sitemizi düzenli olarak ziyaret etmenizi tavsiye ederiz.Çedaş Facebook Sayfası Çedaş  Twitter Sayfası Çedaş Instagram Sayfası
© 2020 Çamlıbel Elektrik Dağıtım A.Ş. Kullanım ve Koşullar | Gizlilik Koşulları
   
node03 10.04.2020 21:42:51